Application for the post of Special Reserve Sub-Inspector (KSRP) MEN & WOMEN – 2014

«±ÉõÀ j¸Àªïð ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï(PÉJ¸ïDgï¦)(¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð- 2014
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 35/£ÉêÀÄPÁw-2/2014-15, ¢£ÁAPÀ: 15£Éà ¸É¥ÉÖA§gï 2014
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 

Viva –Voce will commence from 22/05/2015 to 28/05/2015

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT - 2014

POST NAME: SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) MEN & WOMEN – 2014

News & Events
ET-PST will be commence from 27/10/2014 in all examination centre
ET-PST will be commence from 27/10/2014 in all examination centre
News & Events
Final Select List
Medical Examination List with Details
Provisional Select List
Ksrp- Recruitment- 2014 Viva-Voce Selected List
Written Examination Answer Key Special Reserve Sub-Inspector (KSRP)
Click here to view Exam Centre Schedule of Written Examination.
Written examination call letter has been uploaded for special reserve sub-inspector, download (from my application) and attend the written examination as per the schedule mentioned in the call letter
ET-PST ENTIRE SCHEDULE INFORMATION
ET/PST Result & DOCUMENT VERIFICATION REPORT has been updated. Centre / Ground: Bengaluru
  Your ET / PST Schedule has been changed Kindly note and attend the same accordingly Your new ET / PST Scheduled click here
ET/PST Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR, Download (from My Applications) and attend the ET / PST as per the schedule mentioned in the Call Letter
Eligibility Status has been updated for all the Candidates, Please check your details in My Application on link..
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
22 / 09 / 2014
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
21 / 10 / 2014
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
23 / 10 / 2014
 
 

Corrigendum / wzÉÆÝïÉ

Corrigendum

 

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

ET & PST

WRITTEN EXAMINATION

VIVA-VOCE

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
SRSI (KSRP) GM AGE DATE AGE DATE OVERAGE UNDERAGE

21 / 10 / 2014

Know Your Age
21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
21-10-1993 26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
21-10-1988 20/10/1988 and Before 22/10/1993 and After
BORN BETWEEN 21.10.1993 AND 21.10.1988 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A 3B 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
21-10-1993 28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
21-10-1986 20/10/1986 and Before 22/10/1993 and After
BORN BETWEEN 21.10.1993 AND 21.10.1986 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM     35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
21/10/1979 20/10/1979  
BORN BETWEEN 21.10.1979 AND 21.10.1993 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A 3B   40 YEARS
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
21/10/1974 20/10/1974  
BORN BETWEEN 21.10.1974 AND 21.10.1993 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 21/10/2014 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligible to apply.
 
 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

SRSI (KSRP)
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

SRSI (KSRP)
  • Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
 

SRSI (KSRP)

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST

ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES
(EXCLUDING WOMEN,INSERVICE (MEN & WOMEN) & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRSI
(KSRP)
2KM Run 10 Minutes
Long Jump
OR
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput (7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 170 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST
FOR WOMEN , INSERVICE ( MEN & WOMEN ) & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRSI (KSRP) 400 Mtrs Run for Women &
Exservicemen
2 Minutes
400 Mtrs Run for Inservice women 2:30 Minutes
1km Run for Inservice Men 4 Minutes
Long Jump
OR
High Jump
For Women & Exservicemen : 2.50 Mtrs
For inservice Women : 2 Mtrs
For Inservice Men : 3.20 Mtrs
For Women & Exservicemen : 0.90 Mtrs
For inservice Women : 0.80 Mtrs
For Inservice Men : 1 Mtrs
Shotput For Women : 4 KG : 3.75 Mrts
For inservice Women : 4 KG : 3.50 Mtrs
For Inservice Men : 7.26 KG : 4.50 Mtrs
For Exservicemen : 4 KG : 3.75 Mtrs
PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT For Women : 158 cm
For inservice Women : 157cm
For Inservice Men : 168cm
For Exservicemen : No height
CHEST
(For Men Only)
86 Cms - When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
– For Inservice & Exservicemen
WEIGHT
(For Women only)
45 Kg
 

HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ

01 Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
1.Bellary 2. Bidar 3. Gulbarga 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. UÀÄ®âUÀð, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02 The following may be the basis to issue the eligibility certificate to prove the claim an individual as a local person.
M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Birth Certificate: or
ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ  /  Residence Certificate: or
ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Study Certificate : or
«ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Marriage Certificate : or
¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Certificate of Home town(or Place) : or
ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ   /   Warsa Certificate

The Details Of Vacancies In SRSI (KSRP) /

Sl No Units With out HK Reservation With HK Reservation State Level Hk Reservation (Bangalore)  
    Direct Inservice Exservicemen Direct Inservice Direct Inservice CLASSIFICATION OF POSTS  
    MEN WOMEN MEN WOMEN MEN MEN MEN MEN MEN TOTAL
01 SRSI (KSRP) 30 6 3 1 2 10 2 5 1 SRSI (KSRP) 60